Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

CONCESIONARI

ANUNȚ
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: PRIMĂRIA COMUNEI SĂUCEȘTI, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, cod fiscal 4455595, telefon 0234 215.131, fax 0234 215.218, e-mail public@primariasaucesti.ro;
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează a fi concesionat: spațiu din imobil (Dispensar uman), având o suprafață de 28,09 mp, situat în satul Săucești, str. Salcâmului, nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, imobil aflat în domeniul public al comunei Săucești, în vederea funcționării unui punct farmaceutic, pe o perioadă de 15 de ani; prețul de pornire a licitației se stabilește ca echivalent în lei a sumei de 4,75 euro/mp/lună, reprezentând 23,08 lei/mp/lună.
Concesionarea se face conform OUG nr. 57/2019, precum și conform Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 97 din 05.10.2020
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin acre persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se ridică, contra cost, de la Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Comunei Săucești sau se solicită prin e-mail la adresa public@primariasaucesti.ro.
Persoana care va ridica sau solicita prin e-mail documentația de atribuire, în numele operatorului economic, va prezenta sau va trimite prin e-mail: împuternicirea și actul de identitate.
3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Comunei Săucești, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, tel: 0234 215 131, e-mail: public@primariasaucesti.ro
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar, unde este cazul: 50 de lei și se poate achita cu ordin de plată la Trezoreria operativă Municipiul Bacău în contul RO 94TREZ0615006XXX000210, sau în numerar la casieria Primăriei Comunei Săucești.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.11.2020, ora 10:00
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 16.11.2020, ora 14.00;
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartiment Registratură, Informare Publică , Stare Civilă și Arhivă din cadrul primăriei Comunei Săucești, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău. Ofertele pot fi transmise si prin poștă.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5. data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.11.2020, ora 10.00, Primăria comunei Săucești, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal. Municipiul Bacău str. Ștefan cel Mare nr. 4, fax: 0234 525 211, e-mail registratură: tr-bacau-reg2@just.ro

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează